Konkurs

na zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku

Sprostowanie oczywistej omyłki

Informację dodano: | Aktualizacja:

W celu poprawienia oczywistej omyłki zmienia się ust. 28 Regulaminu konkursu, który przyjmuje brzmienie:

„28. 

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które zostanie udzielone po rozstrzygnięciu konkursu. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu). Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub współpracowały w okresie 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi w art. 24 Ustawy.”

Uwaga!

Informację dodano: | Aktualizacja:

W elementach do pobrania został zaktualizowany załącznik nr 5a

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku 
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku, 

ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny
na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa

Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny

Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z otoczeniem. W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych.

Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/regulamin/
kontakt: stary-rynek@architektsarp.pl

Terminy:

Zasady uczestnictwa w konkursie
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział podmioty, które:

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu). Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub współpracowały w okresie 2 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi 
w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny:

  1. jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanego zagospodarowania, jego stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ono spełnia;
  2. atrakcyjność programowo-przestrzenną proponowanej zabudowy i zagospodarowania części studialnej opracowania;
  3. integralność kompozycji całości;
  4. wpisanie w strukturę zabytkowego centrum miasta zarówno na etapie realizacji pracy konkursowej jak i po docelowym uporządkowaniu kwartału zabudowy pomiędzy placem Starego Rynku, a ulicami: Grodzką, Piekiełko, Zamenhofa;
  5. zgodność z  wytycznymi projektowymi i wytycznymi konserwatorskimi;
  6. funkcjonalność zagospodarowania;
  7. łączny koszt budowy;
  8. walory eksploatacyjne.

Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie 
o rozpiętości od 0–100. Powyższe kryteria stosowane będą w każdym z etapów odpowiednio do zakresu problematyki podejmowanej w danym etapie.

Rodzaj i wysokość nagród:
Maksymalna pula nagród i wyróżnień – 90.000 zł

I NAGRODA
minimum 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,

WYRÓŻNIENIA
minimum 5 000 zł dla każdego z uczestników konkursu zakwalifikowanych do II etapu, który nie uzyska nagród w konkursie

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Ogłoszenie okazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2018 r.